I ett fungerande rättssystem är det en grundläggande rättighet att den som är misstänkt för ett brott ska kunna försvaras av en advokat. Enligt lag ska den som behöver försvara sig i en domstol ha rätt att själv välja advokat. Att hitta en kompetent försvarsadvokat i Uppsala är enkelt. Det finns gott om advokatbyråer i staden. I yrkesrollen ingår det att företräda klienten och ta till vara på dennes intressen. Det är bland annat Europakonventionen som gör gällande att var och en ska få en rättvis rättegång. Ibland innebär detta att staten går in och finansierar advokatkostnaden.

Försvarsadvokat, försvarare eller en offentlig försvarare?

I rapporteringen från brottmål ser man ofta begreppen försvarsadvokat, försvarare och offentlig försvarare. Dessa begrepp är egentligen benämningar på samma sak. En försvarsadvokat eller försvarare företräder den som åtalats för ett brott. En offentlig försvarare är en advokat som förordnats av en domstol för att förvara den misstänkte. Vad är då skillnaden på en privat och en offentlig försvarare? Den förstnämnde får man bekosta på egen hand medan den sistnämnde bekostas av staten.

Man har rätt till en offentlig försvarare när brottet som man anklagas för är av grövre natur. Om man står åtalad för snatteri eller ringa narkotikabrott så ska man kontakta en privat försvarare. Den som frikänns från brott och själv har betalat för sitt försvar har dock rätt att få ersättning för detta vid en frikännande dom. Man kan även anlita en försvarsadvokat på egen hand om man inte är nöjd med den offentlige försvararen och nekas att byta ut denna på statens bekostnad.

Försvarsadvokat i Uppsala ser till klientens bästa

Hur välja en försvarsadvokat i Uppsala

För den som står anklagad för ett brott är det viktigt att välja en försvarsadvokat som man har förtroende för. Advokatsamfundet har en lista med de som utövar yrket i Sverige. I kategorin brottmål finns en lång rad försvarare som är specialister på den här typen av ärenden. En annan god idé är att höra sig för med vänner och bekanta, kanske har de redan anlitat en försvarsadvokat i Uppsala som de kan rekommendera?

Hur mycket kostar det att ta hjälp av en försvarsadvokat? Det är mycket svårt att uppskatta hur mycket en advokat i ett brottmål kommer att kosta. Det beror på hur komplicerat och långdraget fallet blir. Om inte staten går in och finansierar försvararen eller man frikänns så kan det rättsskydd som finns i till exempel hemförsäkringen finansiera advokatkostnaden till viss del. Det är advokaten som hjälper till att ansöka om dess typer av hjälp med att betala kostnaderna.

Kan man lita på en försvarsadvokat?

Alla advokater är ledamöter i Advokatsamfundet, en privaträttslig sammanslutning. Samfundet är reglerat i rättegångsbalken, dess stadgar är fastställda av regeringen. En försvarsadvokat i Uppsala, liksom andra som utöver yrket runtom i landet, ska följa ett regelverk som tar tillvara klientens intressen. Alla advokater har tystnadsplikt och är förbundna att vara lojala med klienten. De ska alltid följa det som man brukar kalla för god advokatsed. Som åtalad ska man kunna känna sig säker på att försvarsadvokaten gör sitt yttersta för att försvara sin klient.